Allmänna villkor och bestämmelser

1. Definitioner


Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller när Eco by Sweden åtar sig ett uppdrag eller projekt "uppdraget” eller i det fall Eco by Sweden ingår avtal med kund genom att sälja en produkt ”produkten”. Avtal som inte ingås med företag kan ingås med konsument ”konsumenten”. ”Tjänst” eller ”uppdrag” kan även gälla företag där också oandra regler kan gälla. Företag och näringsidkare hänvisas vid större kvantiteter och projekt till www.ecobysweden.se eller att kontakta en säljare hos oss via info (at)ecobysweden(.)se eller via telefon på 010-10 10 599.

2. Avtal mellan Eco by Sweden och annan


Dessa allnmänna villkor och bestämmelser gäller mellan Eco by Sweden och den som ingått avtal med Eco by Sweden genom köp av produkt eller tjänst. Har avtalet eller tjänsten ingåtts på distans har kunder enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler giltighet i din mån gällande lag och praxis medger. Har affären skett i företagets / verksamhetens fysiska lokaler gäller Konsumentköplag (1990:932). Vid sidan av dessa tvingande lagregler kan andra avtal ingås med företag där innehållet är upp till parterna att bestämma sinsemellan. Avtal med tredje man tecknas mellan behöriga parter exempelvis Svea Ekonomi eller Klarna där kund kan välja avbetalning eller att exempelvis hyra eller leasa om det är en större belysningsrenovering som ska göras och där man behöver likviden till annat.

2.1 Kundens rättigheter och skyldigheter


Kunden får inte vara passiv i fråga om belysningen och lampor som man på endera sätt ej är nöjd med, som är deffekta eller på annat sätt inte fungerat som de ska. Kontakta oss på Eco by Sweden snarast så byter vi ut eventuellt deffekta lampor eller annan LED-belysning. Det är dock sällan att belysningen krånglar. Även Eco by Sweden ska inte agera passivt i frågor gentemot kund som åligger Eco by Sweden. Båda parter ska agera sakligt och affärsmässigt och denna bestämmelse gäller därmed ömsesidigt. Kunden ska samarbeta på ett sådant sätt att det gör affärsrelationen mellan parterna sund och fungerar friktionsfritt och på ett tillfredställande sätt. Kunden får som ovan nämnts liksom Eco by Sweden inte vara passiv i frågor som parten vill ha svar på eller lösta, för kunds del kan det vara fel i vara, leveranstider eller andra frågor rörande företaget och kundens mellanhavanden. Samt förseningar eller andra frågor rörande varan eller tjänsten. Kunden ska alltid ange e-postadress och telefonnummer där kunden önskar få eventuellt betalningsunderlag / faktura och annan information rörande avtalet. Exempelvis olika filer eller liknande dokument. Har Eco by Sweden skickat meddelande i form av e-post till mottagaren anses detta mottaget senaste sju (7) dagar efter avsändande om brevet inte kommit i retur och det kan anses sannolikt att meddelandet / e-postmeddelandet på annat sätt kommit bort.

3. Garanti och reklamationer


Eco by Sweden har har upp till 7-8 års utbytesgaranti på produkter i Blueline PRO-serien i vissa fall. Det ska i förekommande fall avtalas skriftligt på den slutliga fakturan och de längre garantierna avser endast premiumkoponenterna i produkterna. Normalt ges 3 eller 5 års garanti på produkterna vilket avtalas i slutlig faktura. Många vill ha specialbelysning och det finns många olika funktioner att välja mellan. Eco by Sweden avhjälper fel under hela denna garantitid och servar belysningen vid skriftlig förfrågan. Vid ingående serviceavtal (se serviceavtal), underhåller Eco by Sweden belysningen fullständigt med byte av eventuella lampor, korrigerar LUX och säkrar upp driften med högpresterande belysning och ser till att belysningen fungerar perfekt. Utöver Eco by Swedens garantiåtagande gäller köplagens bestämmelser om fel i vara och kunden har en lagenligt reklamationstid om 2 år.

4. Eco by Swedens åtagande gentemot kund


Eco by Sweden utför tjänsten på ett fackmannamässigt och professionalitet sätt. Vi saluför marknadens bästa belysning och har ett certifierat team av samarbetspartners för att täcka alla luckor som kan finnas i det helhetssystem med belysningslösningarna vi erbjuder. Vid tjänsteåtagande hänvisas till www.ecobysweden.se/om-oss/ för information om företagslösningar.

5. Väsentliga fel i varan eller tjänsten samt Force Majeurehändelser


Vid väsentliga fel i belysningen får konsumenten inom reklamationstiden och efter de möjligheter Eco by Sweden har att vara behjälpliga inte fungerat pengarna tillbaka. Kunden ska dock så snart ett fel upptäcks och senaste 6 månader inom 2 år påkalla felet via mail till admin@ecobysweden.se. Vid tjänst gäller de speciella överenskommelser som innan tjänstens utförande bestämdes skriftligt. Vid oförutsägbara force majeurehändelser som inte kan förutses och avviker från sedvänja och vad man kan förvänta sig av svårare grad kan friskriva part från sina åtaganden gentemot den andra parten. Händelser som detta är terrorbrott, eldsvådor, naturkatastrofer och olyckor till havs eller sjöss med transportmedel.


6. Tjänsteutförande

Vid tjänsteutförande såsom exempelvis syn av olika slag för belysningsoptimeringar eller andra belysningslösningar hänvisas i första hand till en säljare på www.ecobysweden.se via info@ecobysweden.se och ange vad som hänt kortfattat i mailet så återkommer vi snarast.

7. Eco by Sweden och utvecklande av tjänsten / produkten


Eco by Sweden förbehåller sig att ändra eller göra tillägg i detta avtal när det är påkallat av tekniska eller andra skäl såsom ekonomiska eller för utveckling som sker fortlöpande inom organisationer. Vi utför marknadsförberedande granskningar av din belysning så du uppfyller de krav som Energimyndigheten kräver och nu verkställer genom en samlad marknadskontroll.

8. Fel eller brister i vara eller tjänst


Vid fel eller vara i tjänst så kan avtal ingås med oss där vi tar hand om all belysning som inte fungerar och servar belysningen hela tiden. Exempelvis om man har 500 st. LED-paneler då oroar man sig kanske för vad som händer om en paneler eller kanske fler går sönder av någon anledning. Eco by Sweden LED erbjuder tjänsten att uppdatera och vid leasing uppgradera belysningen ständigt så du hela tiden har den senaste belysningen som är mest energieffektiv och modern med de senaste funktionerna. Skulle en leverans vara sen kan det bero på att det är hög belastning på LED-marknaden just nu. Solcellsarmaturer till exempel är en produkt som det i dagsläget är väntelista på. Vi förbehåller oss varuförseningar och meddelar eventuella förseningar snarast möjligt så kunden kan häva köpet. Vi förbehåller oss även för eventuella felskrivningar i samband med uppdateringar på hemsidan av nya produkter.

9. Betalning


Betalning sker enligt de automatiserade betalningstjänster som vi tillhandahåller på hemsidan med i första hand Klarna men även Svea Ekonomi. Vid betalningar till Eco by Sweden för projekt kan andra lösningar godtas såsom faktura på 30 dagar eller i vissa fall hälften i förskottsbetalning om det är en ny kund. Vi kan också vid större beställningar göra överenskommelse med kund.

10. Ändringar eller modifieringar av produkten


Kunden får inte göra några ändringar i produkten utan att kontakta en sakkunnig elektriker eller Eco by Sweden föra varje åtgärd som ändrar den enhet som Eco by Sweden har installerat eller salufört. Ändringar i produkten kan innebära att dess certifieringar försvinner och därmed också försäkringsskyddet. Därför och av hälsofarliga skäl så får inte ändringar i produkten  göras i någon form.

11. Skadestånd


Kunden har rätt till skadestånd om Eco by Sweden förfarit vårdslöst i sitt tjänsteutlåtande. Skadestånd avser direkt skada. Därför ingår inte Eco by Swedens ansvar för indirekt skada för utebliven vinst, driftstopp eller andra följdskador. Kunden ansvarar själv för att visa att den skada som han råkat ut för är Eco by Swedens fel. Skulle Eco by Sweden visa vid en syn att felet beror på ändringar i armatur eller andra system ska kunden betala för de kostnader Eco by Sweden haft för att åtgärda det förmodade felet. Man kan som konsument alltid vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare och ger sedan rekommendationer på hur de anser rättsläget vara. Rekommendationerna är dessvärre inte bindande men brukar följas som regel.

12. Tvist


Tvist med anledning av tolkningen av detta avtal ska avgöras av mellan parterna om möjligt. I andra ska frågan om avgöras av allmän domstol med Stockholms som säte enligt gällande rätt med Rättegångsbalk (1942:740) ska avgöra parternas tvist. Rör tvisten värden under ett halvt prisbasbelopp står vardera parten sina rättegångskostnader. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45.500 kronor och tvister under halva prisbasbeloppet räknas som småmål där parterna står sina egna rättegångskostnader.